Designation

Details
Photo
President

 Dr. Binaya Thakur
binaythakur@hotmail.com

Vice President

Dr.Sujit Kumar
Drsujit1755@gmail.com

Secretary

Dr.Nirmal Lamichane
nlamichane@hotmail.com

Treasurer

Dr.Abhishek Bhattarai
abhishekbhattarai@gmail.com

Joint Secretary
Dr.Ashis Pun
Ashis-pun@hotmail.com
Joint Treasurer
Dr.Suresh K Pradhan
Members

Dr.KG Shrestha
drskris@mail.ru

Members
Dr.Mukti Devkota
muktidev@hotmail.com
Members
Dr.pragyan Khwuaju
Pragyan-kh@hotmail.com
Members
Dr.Sudeep Raj Kc
sudeepkc@gmail.com
Members
Dr.Rabindra Kc
rabindra9808320653@gmail.com

Advisors

Dr.BKT Lete
Dr.Bhaktaman Shresthas

bhaktaman@hotmail.com

Dr.Shyam Ku Shrestha

snshrestha@gmail.com

Kishor Tamrakar
kishorktamrakar@gmail.com
Ishwor Chandra Ghimire
drishworchandra@gmail.com
Dr.BN Patowag
Dr.Harish Neuapane
Dr.Mahesh Khakurel
Dr.Prakash Jung Rayamajhi